VOP

Všeobecné Obchodné podmienky (VOP)

 1. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služby, kedy na jednej strane je spoločnosť DNA ERA s.r.o., IČO 51860830, so sídlom Ožvoldíkova 2003/4, 841 02, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 131120/B, ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „DNA ERA“) a na strane druhej je klient (ďalej len „klient“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi sú uvedené na webovej stránke https://www.dnaera.sk/ v sekcii „O nás“.

Službou sa rozumie služba testovania genetických predispozícií ponúkaná poskytovateľom na webovej stránke https://www.dnaera.sk/.

Cenou sa rozumie odmena za poskytnutie služby.

Klientom sa rozumie osoba, DNA ktorej je predmetom testovania

Laboratóriom sa rozumie osoba spracúvajúca vzorky slín na účel získania genetickej informácie.


Právne vzťahy poskytovateľa s klientom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Klient podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane klient ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Klient si je vedomý, že mu objednávkou služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke poskytovateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov poskytovateľa alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, dostane Klient ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Klient s týmto súhlasí.

 1. Popis služby

Služba pozostáva z nasledovných častí:

 • Poskytovateľ po uhradení celej sumy zašle klientovi na jeho dodaciu adresu súpravu na odobratie slín (ďalej len „kit“).

 • Klient po obdržaní kitu zaregistruje podľa pribalených inštrukcií identifikačné číslo kitu v sekcii „Registrácia“ na webovej stránke poskytovateľa

 • Klient naplní podľa pribalených inštrukcií kit vzorkou svojich slín a odošle kit na adresu Laboratória v obálke priloženej ku kitu.

 • Poskytovateľ zabezpečí prečítanie a interpretáciu genetickej informácie

 • Poskytovateľ zašle na emailovú adresu klienta alebo sprístupní v prihlasovacej sekcii svojej webovej stránky výsledný dokument obsahujúci interpretované genetické informácie

Vo výnimočnom prípade, laboratórium nemusí byť schopné spracovať zaslanú vzorku

Laboratórium nemusí byť schopné spracovať zaslanú vzorku slín, ak klient neposkytne dostatočné množstvo slín, alebo iným spôsobom nepostupuje podľa pribalených inštrukcií. V takomto prípade poskytovateľ nie je schopný dodať službu a klientovi tým nevzniká nárok na vrátenie penazí.

Klient by nemal meniť svoje zdravotné správanie iba na základe informácií vyplývajúcich zo služby

Klient súhlasom s VOP berie na vedomie, že pred tým ako upraví svoje správanie na základe informácií zo služby je potrebné, aby tieto informácie prediskutoval so svojím lekárom. Pre väčšinu ochorení sú gény, ktoré sú známe zodpovedné iba za malú časť rizika. Môžu existovať iné neznáme gény, vplyv životného prostredia alebo voľby týkajúce sa životného štýlu klienta, ktoré zdravotné riziko ovplyvňujú oveľa viac.

Ak dáta naznačujú, že klient nemá zvýšené riziko, neznamená to, že je pred ochorením chránený a naopak, ak má riziko zvýšené, neznamená to, že s určitosťou ochorenie dostane. V oboch prípadoch je vhodné informácie zo služby prekonzultovať s lekárom.

Genetický výskum nie je úplný

Aj keď DNA ERA testuje stovky tisíc miest v DNA, iba o malom percente z nich je už známa ich väzba na ľudské vlastnosti alebo zdravotné riziko. Klient berie na vedomie, že vedecký výskum napreduje a v budúcnosti sa môže ukázať doterajší výskum ako neúplný alebo nepresný.

DNA ERA nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Klient berie na vedomie, že DNA ERA nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a služba je použiteľná iba na informatívne účely. Služba nie je použiteľná na diagnostické účely a nie je náhradou za odborné lekárske vyšetrenie. Klient by mal vždy vyhľadať lekársku pomoc, ak má otázky týkajúce sa diagnózy, liečby, liekov, prevencie alebo iných otázok týkajúcich sa svojho zdravotného stavu.

 1. Zmluva o poskytnutí služby


Uzavretie zmluvy o poskytnutí služby


Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby poskytovateľom na jeho webovej stránke, zmluva o poskytovaní služby vzniká odoslaním objednávky klientom a prijatím objednávky poskytovateľom. Toto prijatie poskytovateľ bezodkladne potvrdí klientovi informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile klient nájde taktiež aktuálne znenie VOP. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo spôsobom za podmienok stanovených týmito VOP alebo príslušnými právnymi predpismi.


Uzavretá zmluva je poskytovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Klient má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch poskytovateľa a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia klientom.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré klient používa.


Klient vyslovuje súhlas s tým, aby poskytovateľ začal s poskytovaním služby ihneď po tom, čo mu klient zaplatí celú cenu objednanej služby. Vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak mu bude úplne poskytnutá služba.

 

Zmluvou o poskytnutí služby sa poskytovateľ zaväzuje, že klientovi poskytne službu, ktorá je predmetom zmluvy, a klient sa zaväzuje, že zaplatí poskytovateľovi cenu.

 1. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. Na webovej stránke poskytovateľa sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, vrátane všetkých daní, poplatkov a nákladov.

 1. Objednávanie

Poskytovateľ poskytne klientovi službu za cenu platnú v čase objednania. Klient má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Klient má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

 

Klient berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom a klientom, a to hlavne v prípade, kedy klient objedná služby za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému poskytovateľa. Poskytovateľ v takom prípade klienta informuje o takejto skutočnosti.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu; takýmto odstúpením sa zmluva o poskytnutí služby od začiatku zrušuje.

 1. Platba

Poskytovateľ akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom,

 2. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line).   

Poskytovateľ odosiela kit až po zaplatení celej sumy.

Fakturačné údaje klienta nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 1. Dodacie podmienky

Poskytovateľ zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania kitu:

 • zasielanie poštou na adresu klienta

Poskytovateľ do 5 pracovných dní od zaplatenia celej sumy odošle klientovi odberový kit. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému DNA ERA nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie kitu.

Klient je povinný po obdržaní kitu postupovať podľa pokynov poskytovateľa a podľa pribalených inštrukcií.

Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť klientovi dokument obsahujúci interpretované genetické dáta do 60 dní od odoslania správne naplneného kitu klientom, a to spôsobom uvedeným vyššie v časti Popis služby.

 1. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby

Klient vyslovuje súhlas s tým, aby poskytovateľ začal s poskytovaním služby ihneď po tom, čo mu klient zaplatí celú cenu objednanej služby. Pokiaľ nie je v tých VOP uvedené inak, vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak mu bude úplne poskytnutá služba.

Klient má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy o poskytnutí služby aj bez uvedenia dôvodu, ak do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby odošle poskytovateľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy a nepoužitý kit s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. Peniaze zaplatené za poskytovanie služby budú v takom prípade klientovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a doručenia nepoužitého kitu.

 1. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov klienta zo strany DNA ERA sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Poskytovateľom a Klientom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade klient môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Poskytovateľ odporúča Klientovi najskôr využiť kontakt na DNA ERA pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou poskytovateľa je info@dnaera.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2019 . Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.